รายงานสถิติและบริการ
09 ธ.ค. 2562 คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2562 การรับรู้สู่ชุมชน
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 27/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 26/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 25/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 24/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 23/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 22/2562 ดาวน์โหลด
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่งชุมชน ครั้งที่ 21/2562 ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2562 บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส."
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด