ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทภายในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2555 ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 จัดตั้งเทศบาลตำบลบางกรวย
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 จัดตั้งเทศบาลเมืองบางกรวย
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 จัดตั้งสุขาภิบาลบางกรวย
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 จัดตั้งสุขาภิบาลวัดชลอ
ดาวน์โหลด