ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543
พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด