ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 ก.ค. 2562 พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด