รายงานสถิติและบริการ

หมวดหมู่

18 พ.ค. 2566 การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด
คู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินชุมชนคุณธรรม ดาวน์โหลด
แบบแจ้งความประสงค์ชุมชน ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566 ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2563 คู่มือระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
01 ก.ค. 2563 คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีบ้าน
คู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีบ้าน ดาวน์โหลด
27 พ.ค. 2563 คู่มือการปฏิบัติงาน งานสารสนเทศ
คู่มืองานซ่อมและบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลด