รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา ๒๐/๑"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ"
ดาวน์โหลด