รายงานสถิติและบริการ

หมวดหมู่

12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า ๑ แห่ง"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด