รายงานสถิติและบริการ

หมวดหมู่

12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส."
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน"
ดาวน์โหลด