รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ ๒"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะ หรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่สะสมอาหารและใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ"
ดาวน์โหลด