รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล"
ดาวน์โหลด