รายงานสถิติและบริการ
15 ก.ค. 2564 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ดาวน์โหลด
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนการชำระบัญชี ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน"
ดาวน์โหลด