รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๒"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา ๓๔"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ"
ดาวน์โหลด