รายงานสถิติและบริการ
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๒๑"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งขุดดิน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การแจ้งถมดิน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร"
ดาวน์โหลด
12 มี.ค. 2562 คู่มือสำหรับประชาชน "การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓"
ดาวน์โหลด