รายงานสถิติและบริการ
26 ส.ค. 2565 การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2565 หนังสือมอบหมายและยินยอม
หนังสือมอบหมายและยินยอม (ย้าย) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2564 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ดาวน์โหลด
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนการชำระบัญชี ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ "คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด