รายงานสถิติและบริการ
15 ธ.ค. 2565 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศปฏิทินการประเมิน ITA 2566 ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2565 การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ
การดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2565 หนังสือมอบหมายและยินยอม
หนังสือมอบหมายและยินยอม (ย้าย) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2564 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ดาวน์โหลด
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนการชำระบัญชี ดาวน์โหลด