รายงานสถิติและบริการ
06 มิ.ย. 2565 หนังสือมอบหมายและยินยอม
หนังสือมอบหมายและยินยอม (ย้าย) ดาวน์โหลด
หนังสือมอบอำนาจ (ทั่วไป) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 การคุ้มครองผู้บริโภค
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาล ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์
คู่มือการปฏิบัติงานฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ ดาวน์โหลด
13 ก.ย. 2564 คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ดาวน์โหลด
17 ธ.ค. 2562 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2564 การจัดตั้งและการดำเนินงานของสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2564
การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม ดาวน์โหลด
การออกใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียน ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อบังคับ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนแต่งตั้งหรือเปลี่ยนตัวกรรมการ ดาวน์โหลด
การเลิกสมาคมฌาปนกิจ ดาวน์โหลด
การจดทะเบียนการชำระบัญชี ดาวน์โหลด
22 เม.ย. 2564 คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือ "คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2563 คู่มือระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด