เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

14 ก.ย. 2565 รายงานการประเมินผู้บริหาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2565 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2565 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของเทศบาลเมืองบางกรวย
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัด ดาวน์โหลด
24 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
27 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดทำโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2565 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
สถิติแสดงจำนวนรวมทุกทะเบียนแยกรายเดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด