เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

29 เม.ย. 2566 การดำเนินการตามมาตรการ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2566 สถิติการให้บริการ
สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
22 พ.ย. 2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ปรับแผนไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2565 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2565 รายงานการประเมินผู้บริหาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2565 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
10 มิ.ย. 2565 สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการของเทศบาลเมืองบางกรวย
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงเตาเผาศพปลอดมลพิษของวัด ดาวน์โหลด
01 ก.พ. 2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด