เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

27 เม.ย. 2565 สรุปผลการจัดทำโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
11 เม.ย. 2565 สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานภาษีตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
รายการผลการปฎิบัติงานให้บริการประชาชนงานสวัสดิการฯ ตลอดปีงบประมาณ 2565 (เดือน ตุลาคม 2564 - เดือน มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
สถิติแสดงจำนวนรวมทุกทะเบียนแยกรายเดือน (มกราคม 2565 - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
สถิติแสดงจำนวนผู้ทำบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2565 (มกราคม - มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2565 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
21 ธ.ค. 2564 รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย (ศูนย์วัดชลอเดิม) ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2563 รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
รายงานการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด