เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

13 มี.ค. 2562 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย ติดตามรอบปี ๒๕๖๐
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 ประกาศ รายงานการติดตามประเมินผล
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลบางกรวย ไตรมาส ๒ ในรอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ดาวน์โหลด
07 มี.ค. 2562 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด