เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

18 พ.ค. 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 1 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลด
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาส 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ.2565) ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2566 ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2566 ติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ 2566
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ติดตามผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มกราคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 - ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 รอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มีนาคม พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
02 ธ.ค. 2565 แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้
แผนการจัดเก็บและพัฒนารายได้ ประจำปี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2565 แผนการดำเนินงาน ประจำปี
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
26 ต.ค. 2565 ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1
ประกาศ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2565 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
(ไตรมาสที่ 2 รอบเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
(ไตรมาสที่ 1 รอบเดือน ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
(ไตรมาสที่ 3 รอบเดือน เมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2565) ดาวน์โหลด
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด