เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

13 มี.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๒
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ส่วนที่ ๒
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด