เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

13 มี.ค. 2562 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แผนการดำเนินงาน ๒๕๖๐ เพิ่มเติม ส่วนที่ ๒
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด