เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

20 ก.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) ประกาศใช้ 20 มิ.ย. 65 ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2) ปนะกาศใช้ 20 มิ.ย.65 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565 เทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 11) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 12) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 1 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ส่วนที่ 3 ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด