เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

22 พ.ค. 2566 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2565 นโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
นโยบายและแผนการดาเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 4
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
16 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง สัดส่วนประชาคมท้องถิ่นระดับเมือง ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2570 ดาวน์โหลด
20 ก.ค. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
21 มิ.ย. 2565 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8)
แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2561- 2565) เพิ่มเติ่ม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 8) ประกาศใช้ 20 มิ.ย. 65 ดาวน์โหลด