เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

08 พ.ค. 2563 กฎกระทรวง 7 ฉบับ
กฎกระทรวง 7 ฉบับ ดาวน์โหลด
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ฯ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด