เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

08 พ.ค. 2563 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ล่าสุด พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย พ.ศ. 2562
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง การจัดการน้ำเสียในอาคารโดยการติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558
พรบ.ควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543
พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด