เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

17 ก.ค. 2563 ระเบียบประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
ระเบียบ​ มท.​ ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์​ตอบแทน​อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​อาจจ่ายได้​ (ฉบับที่​ 2) พ.ศ.​ 2564 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบฝึกอบรม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเดินทางไปราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 กฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 กฎหมายเกี่ยวกับแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 กฏหมายเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๗ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (3) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ช.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2563 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ดาวน์โหลด