เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

17 ส.ค. 2566 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
14 ก.ค. 2566 แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แนวทางการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อดำเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลด
01 พ.ค. 2566 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of R eference : TOR) ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 ระเบียบว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 ระเบียบว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
09 ธ.ค. 2565 ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชน ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2565 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด