เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

19 เม.ย. 2562 ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 สรุปข้อสั่งการของผู้บริหาร สถ. ในการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ (DLA Morning Brief) ครั้งที่ 13/2562
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19 เม.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
17 เม.ย. 2562 การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
18 เม.ย. 2562 แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด