เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

22 ส.ค. 2562 แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2562 ขอเชิญประชุมหารือข้อราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบการประเมินที่ 2 ( ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 - 30 กันยายน 2562)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินและการนำเงินส่งคลังสำหรับส่วนราชการที่ให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในระบบ Biz Portal
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 รับรองการจัดทำบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2562 แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562)
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2562 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2562 การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2562 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
22 ส.ค. 2562 สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
23 ส.ค. 2562 การเสนอรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการอำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ดาวน์โหลด
19 ส.ค. 2562 การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ดาวน์โหลด
20 ส.ค. 2562 การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2562 แจ้งเลื่อนการประชุมหารือข้อราชการ สถ. รายสัปดาห์ ครั้งที่ 19/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 (DLA Morning Brief)
ดาวน์โหลด