เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

11 มิ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ ?แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน?
ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2562 ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนด ให้วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เป็นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 แจ้งยืนยันข่าวที่รัฐบาลมีคำสั่งยกเลิกโครงการอาหารกลางวันนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัด อปท. ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และ สถจ. รอบการประเมินที่ 2/2561
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของ สถ. และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนอปท.ในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ พรบ. ที่กำหนดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติขอความร่วมมือแจ้งแนวทางปฏิบัติให้หน่วยบริการในสังกัด
ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2562 ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 แผนการประเมินความเสี่ยงภายใต้โครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน
ดาวน์โหลด
17 มิ.ย. 2562 ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 ขอส่งจดหมายข่าว @POST ฉบับที่ 06/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายเน้นหนักของ สถ. และเตรียมความพร้อมในการส่งเสริมและสนับสนุนอปท.ในการขับเคลื่อนภารกิจภายใต้ พรบ. ที่กำหนดใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2562
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 ถอดเทปพระธรรมเทศนาของพระครูวินัยธร (นันทรวงศ์ นนทิโย)
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop)
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด
12 มิ.ย. 2562 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการดำเนินงานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 ตำแหน่ง
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 การนำเข้าข้อมูลระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2562 แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาวน์โหลด