เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 2563 ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด