เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

30 ก.ย. 2562 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 21 มีนาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 วันที่ 16 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 วันที่ 26 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด