เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

24 พ.ค. 2565 รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
23 ก.พ. 2565 รายงานการประชุมสภา ประจำปี 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางกรวย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 (วันที่ 29 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที 4 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563
รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย วาระ 5-6 รายงานการประชุม สมัยสมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด