เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

22 พ.ย. 2565 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ปรับแผนไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ปรับแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
31 มี.ค. 2565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2565 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง เดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึง เดือน มีนาคม 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน 2564 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน 2564 ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 ถึง เดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน ถึงเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลด
ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ถึงเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลด