เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

02 มิ.ย. 2564 สรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ CITIZENinfo ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลความพึงพอใจผ่านระบบ คุณหลวงชวนโหวต ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
21 เม.ย. 2564 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เพื่อประเมินผระสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการมิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
03 ม.ค. 2563 สรุปเหรียญการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลด
ตารางสรุปแบบประเมินกล่องแสดงความคิดเห็น เดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลด
21 พ.ค. 2563 รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
22 พ.ค. 2562 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน
ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 ประกาศ สรุปการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฎร ปี พ.ศ. ๒๕๕๙
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 รายงานผลการวิจัยความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลเมืองบางกรวย
ดาวน์โหลด