เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

03 ต.ค. 2566 สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565
สรุปการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการงานทะเบียนราษฏร ปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
14 ก.ย. 2565 รายงานการประเมินผู้บริหาร
ผลการสำรวจความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากรที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลด
10 ส.ค. 2565 สรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ
การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
04 พ.ย. 2564 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก:ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบางกรวย (ศูนย์วัดชลอเดิม) ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสัก ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสนามนอก ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสำโรง ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดจันทร์ ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดลุ่ม ดาวน์โหลด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดเชิงกระบือ ดาวน์โหลด
31 ส.ค. 2564 ข้อมูลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะ ดาวน์โหลด
08 เม.ย. 2563 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
22 ก.ค. 2562 ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด