เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

01 ก.พ. 2565 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย อาคารสำนักงาน ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
01 มี.ค. 2565 แผนตรวจสอบถังดับเพลิงและท่อธารประปา
แผนตรวจสอบถังดับเพลิงและท่อธารประปา ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
01 ธ.ค. 2564 แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย
แผนเฉพาะกิจป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
01 พ.ย. 2564 แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
แผนเผชิญเหตุอุทกภัย และวาตภัย ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด