เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

03 ส.ค. 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2566 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองบางกรวย (พ.ศ. 2566- 2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
22 ก.พ. 2566 ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 4
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ประกาศใช้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2566 - 2570 ) ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
30 มิ.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไข ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565 เทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 11) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) เทศบาลเมืองบางกรวย แก้ไข (ครั้งที่ 12) ดาวน์โหลด
25 เม.ย. 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 4 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 7 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 8 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 9 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 10 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 5 ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561- 2565) แก้ไข ครั้งที่ 3 ดาวน์โหลด
26 พ.ค. 2563 แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น
แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ครั้งที่ 6 ดาวน์โหลด