เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

08 พ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม
แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการเบกิค่าใช้จ่ายในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560
พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2560 ดาวน์โหลด