เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

08 พ.ค. 2563 พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543
พรบ.ดินขุดดินถม พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518
พรบ.การผังเมือง พ.ศ.2518 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535
พรบ.โรงงาน พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างเอกชนเป็นผู้ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 กฎกระทรวง 7 ฉบับ
กฎกระทรวง 7 ฉบับ ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พรก.ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ฯ มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ. 2562
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด