เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

12 พ.ค. 2563 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรั
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครัฐ
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการกอ่สร้างภาครัฐ ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 (ล่าสุด พ.ศ. 2560) ดาวน์โหลด
08 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด