เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

17 ก.ค. 2563 กฏหมายเกี่ยวกับงบประมาณของท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2563 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตามมาตรา ๑๒๗ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดตาแหน่งเจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามความในมาตรา ๑๒๖ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. เรื่อง กาหนดจานวนหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่กรรมการ ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ป.ช. จำนวนหุ้น ตาม ม.126 (3) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
ประกาศ ป.ช.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสอันถือว่าเป็นคู่สมรส ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2563 กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น
กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบบัที่ ๒๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2563 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ
เทศบัญญัติเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ควบคุมกิจการให้บริการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด