เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

17 ก.ค. 2563 ระเบียบเกี่ยวกับภาษี
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบการลา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชน
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบประโยชน์ตอบแทนอื่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
ระเบียบ​ มท.​ ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์​ตอบแทน​อื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​อาจจ่ายได้​ (ฉบับที่​ 2) พ.ศ.​ 2564 ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบฝึกอบรม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเดินทางไปราชการ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลด