เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

01 มี.ค. 2564 ระเบียบคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
27 พ.ย. 2563 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563
กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2563 ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อหารือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดาวน์โหลด
12 พ.ย. 2563 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ #การศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ดาวน์โหลด
02 ก.ย. 2563 การใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2563 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท ดาวน์โหลด
21 ส.ค. 2563 หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชน
หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการของ อปท ดาวน์โหลด
17 ก.ค. 2563 ระเบียบเกี่ยวกับสถานศึกษา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด