เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

01 พ.ค. 2566 กฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of R eference : TOR) ดาวน์โหลด
15 มี.ค. 2566 ระเบียบว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประกาศเรื่องในราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมนนทบุรี พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด
15 ธ.ค. 2565 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง ระเบียบสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
18 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์
หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 14 ง วันที่ 19 มกราคม 2565 ดาวน์โหลด
11 ก.พ. 2565 หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ ดาวน์โหลด
22 ธ.ค. 2564 กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ ของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
20 ธ.ค. 2564 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับธันวาคม 2564 ดาวน์โหลด
25 ส.ค. 2564 เทศบัญญัติ
อนุญาตให้มีการดำเนินการกิจการสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลด
การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ควบคุมกิจการเลี้ยงและดูแลเด็กที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
ควบคุมกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านของผู้รับบริการ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
การจัดการน้ำเสียโดยติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด