เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

09 มี.ค. 2565 มาตรการ / นโยบาย สำหรับพนักงาน
ประกาศมาตรการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
มาตรการประหยัดพลังงาน ดาวน์โหลด
นโยบายปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
นโยบายเทศบาลเมืองบางกรวยปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด
มาตรการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด