เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

06 มิ.ย. 2562 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2561 - 2563
แผนอัตรากำลัง พ.ศ. 2561 - 2563 ดาวน์โหลด
13 มี.ค. 2562 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
ดาวน์โหลด