เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

06 มิ.ย. 2562 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 3 เมษายน 2562 ดาวน์โหลด
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2/2562 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลสามัญและลูกจ้างประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561 ผู้ซึ่งมีผลคะแนนการประเมินระดับดีเด่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อบังคับเทศบาลเมืองบางกรวย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย
ข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
06 มิ.ย. 2562 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของเทศาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด