เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

19 เม.ย. 2566 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติ DOs & Don'ts ดาวน์โหลด
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด
16 ธ.ค. 2565 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 16) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 17) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 14) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 13) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 12) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 15) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 11) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 10) ดาวน์โหลด
กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 9) ดาวน์โหลด
13 มิ.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2564 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 1) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 2) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 3) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 4) ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือความรู้ทักษะ ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเทศบาลสามัญ ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 กรอบอัตรากำลัง
กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุม ดาวน์โหลด