เอกสารเผยแพร่

หมวดหมู่

13 มิ.ย. 2565 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงาน
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานตามสายงานบังคับบัญชา ดาวน์โหลด
22 ก.ย. 2564 ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566
ประกาศ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาลและการประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 1) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 2) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 3) ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ส่วนที่ 4) ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลด
18 มิ.ย. 2564 การกำหนดสมรรถนะข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะหลัก ดาวน์โหลด
คู่มือสมรรถนะผู้บริหาร ดาวน์โหลด
คู่มือความรู้ทักษะ ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 แผนพัฒนาบุคลากร
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
เส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ของพนักงานเทศบาลสามัญ ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 กรอบอัตรากำลัง
กรอบอัตรากำลัง ประจำปี พ.ศ. 2564 - 2566 ดาวน์โหลด
ขอเชิญประชุม ดาวน์โหลด
12 พ.ค. 2564 ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร เทศบาลเมืองบางกรวย
ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคลากร เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลด
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองบางกรวย ดาวน์โหลด
29 เม.ย. 2564 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลและแผนพัฒนาบุคลากร ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลด
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 - 30 มีนาคม 2565) ดาวน์โหลด