สถานที่ท่องเที่ยว

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่ 07 ก.ย. 2564

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลิตภัณฑ์ชุมชน เทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ข้อมูล ณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

ที่ รหัสทะเบียน ชื่อ ที่ตั้ง ชุมชน โทรศัพท์  จำนวนสมาชิก ผู้ยื่นแบบคำขอจดทะเบียน  ประเภทกิจการ ปราชญ์ชาวบ้าน สาขาของภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา