แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของราชการ
สำนักงานเทศบาลเมืองบางกรวย

วันที่ 26  เดือน มีนาคม   พ.ศ. 2562

ชื่อ:  
นามสกุล:  

อายุ/ปี:  
บัตรประจำตัว:  

เลขที่:  
อยู่บ้านเลขที่/สถานที่ทำงาน:  

ตำบล/แขวง:       อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์:  
อีเมล์  
มีความประสงค์:
ขอเอกสาร/ข้อมูล:  
ขอเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เรื่อง:  

ดังนี้  1)  
2)  
3)  
4)  

เพื่อนำไป

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายินยอมจ่ายค่าธรรมเนียมตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด
  
Top
File Manager
Loading the player ...