ข่าวประชาสัมพันธ์
  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒


เทศบาลเมืองบางกรวย จะดำเนินการรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒ ตุลาคม - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (พักเที่ยง) ในวันและเวลาราชการ ณ กองสวัสดิการสังคม ชั้น ๓ เทศบาลเมืองบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จึงขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลเมืองบางกรวย หรือผู้ที่ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่ก่อนหรือภายในเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๒๖ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนโดยมีหลักฐานตามที่ราชการกำหนด โดยเตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
๒. ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง) พร้อมสำเนา
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินหรือธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ พร้อมสำเนา


ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดที่นี่
Top
Back
File Manager
Loading the player ...