ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง โครงการบริหารจัดการและพัฒนาการดำเนินงานหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางกรวย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ กยศ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบางกรวย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ฯ
Page 1 of 6 reccord 

  

Top
File Manager
Loading the player ...