ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ดัชนีย์ราคาผู้บริโภคของจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อใช้วิเคราะห์แนวโน้มภาวะเษรษฐกิจและตัดสินใจดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องต่อไป
โครงการส่งเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทราบเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ วิธีการยื่นขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ ที่มีความประสงค์ขอความช่วยเหลือการสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้ารับการรักษา ณ สถานพยาบาลของรัฐ
การจัดงานนัดพบแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์นนทบุรี
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐโดยใช้โปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Application) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ และฉบับที่ ๔)
ข้อมูลดัชนีย์ราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี
ดัชนีย์ราคาผู้บริโภคจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของจังหวัดนนทบุรี
รายงานการเผ้าระวังการลงทุนที่อาจเข้าจ่ายอันมีลักษณะการเป็นแชร์ลูกโซ่ (Blockmine)
แนวทางการปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชน กรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
กรมการปกครอง แจ้งแนวทางปฏิบัติในการให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนกรณีผู้ป่วยติดเตียง คนชรา และผู้พิการจนไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และมีความจำเป็นที่จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนในกรณีเร่งด่วน
ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้ กยศ.
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
Page 1 of 11 reccord 

 1 2 >   

Top
File Manager
Loading the player ...