ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)
วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) โดยมีกิจกรรมซ่อมสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการฝึกอาชีพ และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ เทศบาลเมืองบางกรวย ประชาชนที่สนใจในกิจกรรมกรรมดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐ ๒๔๖๗ ๕๑๓๘ ต่อ ๓๐๗
ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์
จดหมายข่าว
การยื่นแบบแสดงรายการและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษาีป้าย ประจำปี ๒๕๖๑
การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและขอข้อมูลผู้ป่วยที่ยากไร้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๐
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองบางกรวย ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีอายุ ๕๙ ปี และจะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ นับจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ หรือผู้ที่มีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ฯ
Page 1 of 6 reccord 

  

Top
File Manager
Loading the player ...