หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในเทศบาลบางกรวย

หน่วยงาน
สายตรง
สายภายใน
นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล
(นายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
201,203
นายธงชัย วงศ์ดี
(รองนายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
301,303
นายวิรัช ยศธร
(รองนายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
101
นางกัณฐิกา วิชินโรจน์จรัล
(รองนายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
204
นายวีระ พลดี
(ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี)

0 2443 0610-9
204
นายสมนึก คำนวณ
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
302
นายสุรสิทธิ์ วิชินโรจน์จรัล
(เลขานุการนายกเทศมนตรี)


0 2443 0610-9
202
ปลัดเทศบาล

0 2443 0610-9
213,211
รองปลัดเทศบาล

0 2443 0610-9
111,112
รองปลัดเทศบาล

0 2443 0610-9
212
สำนักปลัดเทศบาล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

0 2443 0610-9 102
งานธุรการ

104
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน

107 , 126
งานการเจ้าหน้าที่

0 2443 0610-9 103
งานเทศกิจ

106
งานป้องกันฯ

0 2447 0101
และ 0 2443 0000
กองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

0 2443 0610-9 121
งานการเงินและบัญชี

124
งานพัสดุและทรัพย์สิน

0 2443 0628 125,126
งานธุรการ

0 2443 0610-9 123
งานจัดเก็บรายได้และผลประโยชน์

127
งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

122
กองวิชาการและแผนงาน
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

0 2443 0631 321
งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น

0 2443 0631 322
งานนิติการ

0 2443 0631 322
งานสารสนเทศ

0 2443 0631 323
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

0 2443 0631 323
งานจัดทำงบประมาณ

0 2443 0631 323
ประชาสัมพันธ์

0 2443 0610-9 0
กองช่าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

0 2443 0610-9 311
งานวิศวกรรม

0 2443 0610-9 314
งานสถานที่และไฟฟ้าฯ

0 2443 0610-9 314
งานสาธารณูปโภค

0 2443 0610-9 314
งานสวนสาธารณะ

0 2443 0610-9 314
งานผังเมือง

0 2443 0610-9 314
งานสถาปัตยกรรม

0 2443 0610-9 314
งานธุรการ

0 2443 0610-9 312
กองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

0 2443 0610-9 341
งานธุรการ

Fax : 0 2443 0638 342,343
กองสวัสดิการสังคม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

0 2443 0610-9 331
งานพัฒนาชุมชน

0 2443 0610-9 333
งานธุรการ

0 2443 0610-9 332
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

0 2446 7102-3 11
งานรักษาความสะอาด

0 2446 7102-3 12
งานธุรการ

0 2446 7102-3 13
งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

0 2446 7102-3 15
ศูนย์บริการสาธารณสุข

0 2446 7102-3 17
งานส่งเสริมสุขภาพ

0 2446 7102-3 18


หรือ โทร. 0-2443-0610-19 แล้วกดเบอร์สายภายในที่ต้องการติดต่อ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 0-2443-0000 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

 

Top
File Manager
Loading the player ...