อี-เมล์ ผู้บริหารเทศบาล
หน่วยงาน
อีเมล์
นายสุรศักดิ์ วิชินโรจน์จรัล


นายไพศาล บัวแตง


อีเมล์กลางขององค์กร


กองวิชาการและแผนงาน
Division of Technical Services and Planning

สำนักปลัดเทศบาล
Office of the Municipal Clerk

กองคลัง
Division of Finance

กองช่าง
Division of Public Works

กองการศึกษา
Education Division

กองสวัสดิการสังคม
Social Welfare Division

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Division of Public Health and Environment

Top
File Manager
Loading the player ...