หัวหน้าส่วนการงาน

 

นายไพศาล  บัวแตง 
ปลัดเทศบาล
 
 
นางกรรณิการ์ สิทธิญาณ
รองปลัดเทศบาล
  นางสาวทัศนีย์  วงศ์วัฒนา
รองปลัดเทศบาล
     
นายสุวรรณ สุวรรณโอษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศศิวรัตถ์ ภู่ดนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางเมษา  โสภาผล
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
น.ส.จุไรรัตน์  เด่นดวง
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
นางธัญนุช สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
     
   
  นางปองทิพย์ เมธีวิวรรธน์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

 

 

นายไพศาล  บัวแตง 
ปลัดเทศบาล
 
 
นางกรรณิการ์ สิทธิญาณ
รองปลัดเทศบาล
  นางสาวทัศนีย์  วงศ์วัฒนา
รองปลัดเทศบาล
     
นายสุวรรณ สุวรรณโอษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศศิวรัตถ์ ภู่ดนตรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุพัฒน์ ศรีพิพัฒนะกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
     
นางเมษา  โสภาผล
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
น.ส.จุไรรัตน์  เด่นดวง
ผู้อำนวยการ
กองการศึกษา
นางธัญนุช สุวรรณ
ผู้อำนวยการกองวิชาการ
และแผนงาน
     
   
  นางปองทิพย์ เมธีวิวรรธน์
ผู้อำนวยการ
กองสวัสดิการสังคม

 
Top
File Manager
Loading the player ...