ทำเนียบปลัดเทศบาล

 

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง
1
นายไพฑูรย์ คล้ายอ่อง
25 ส.ค. 2537 – 30 ก.ย. 2540
2
นายสยาม สงเคราะห์
1 ต.ค. 2540 – 30 ก.ย. 2541
3
นายเปี่ยมศักดิ์ ตันนิรัตน์
1 ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2543
4
นายสุพงษ์ ส่งถาวรทรัพย์
1 ต.ค. 2543 – 31 มี.ค. 2544
5
ร้อยตรีสิทธิสันติ วีระบูล
1 เม.ย. 2544 - 30 ก.ย. 2555
6
นายไพศาล บัวแตง  
1 ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน


 

Top
File Manager
Loading the player ...